Přihlášení
Login:
Heslo:

Zaslání zapomenutých údajů :
Zadejte e-mail, který jste zadali při registraci. Zapomenuté přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Váš email.
Email:   
dražba dříví

Základní informace

Co je elekronická aukce dříví ?

Elektronická aukce dříví je způsob prodeje a nákupu dříví a ostatních níže definovaných komodit, který probíhá ve sdíleném webovém (virtuálním) prostředí, kde pomocí sofistikovaného programu dochází k vyhlášení prodejní aukce a podávání nabídek zadáváním nabídkové ceny. Zájemci mají možnost reagovat na konkurenční nabídky vylepšením svých vlastních nabízených cen. Jde o interaktivní jednání o ceně využívající konkurenční prostředí, přirozené rivality a soutěživosti jednotlivých účastníků.
Hlavní filozofií tohoto způsobu prodeje je prodej vyrobených sortimentů surového dříví na lokalitě OM/ES a dřevařských výrobků odběratelům transparentní cestou při co nejmenších nákladech dodavatele a maximalizace zisku.
Aukční prodej může být použit jako doplněk ke klasickému obchodnímu modelu, posloužící majitelelům a správcům lesa jako zpětná vazba kontroly realizovaných cen sortimentu dříví obchodovaných klasickou cestou.

Je vhodné, aby jednotliví Vyhlašovatelé předem o svém záměru prodávat své výrobky formou aukce, informovali své obchodní partnery a oslovili další potencionální zájemce v regionu. Informaci lze podat formou emailové zprávy, telefonicky, nebo osobně a měla by obsahovat webovou adresu portálu, na kterém se aukce budou vyhlašovat. Pro urychlení můžete také využít náš připravený nástroj pro odesílání Oznámení obchodním partnerům, který najdete v profilu svého uživatelského účtu. Několika kliky odešlete oznámení na desítky emailových adres svých partnerů.

Kdo se může elektronické aukce dříví zúčastnit

Aukční portál aukcedrivi.cz má pro realizaci on-line aukčního prodeje široké spektrum využití. Velmi úspěšně jej mohou využívat soukromé fyzické osoby, soukromé podnikatelské subjekty, státní instituce či organizace řízené/spravované státem, městy, obcemi.

Co musíte udělat, aby jste mohli obchodovat přes portál aukcedrivi.cz
Jediné, co musíte udělat pro realizaci obchodu přes aukční portál aukcedrivi.cz, je bezplatně se "ZAREGISTROVAT" a podepsat SMLOUVU O PODMÍNKÁCH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÉ AUKCI DŘÍVÍ.
Bližší informace včetně Uživatelského manuálu najdete na stránce "Dokumenty ke stažení"
Kolik mě to bude stát?

Zájemce (potencionální kupující) neplatí nic! Vyhlašovatel aukce (prodávající) hradí Organizátorovi aukcí pouze 0,7% z hodnoty úspěšně realizované aukce!

Aukční portál aukcedrivi.cz, je v současné době nejlevnější aukční službou s dřevními produkty na trhu v ČR.

Proč prodávat formou aukcí?
 • transparentnost celého procesu on-line aukčního prodeje zvyšuje jeho důvěryhodnost a upevňuje stabilitu vztahů obchodních partnerů.
 • elektronická aukce je mimořádně silný antikorupční nástroj. Je dostupná pro všechny sujekty na trhu.
 • prodej za skutečně ověřené tržní ceny v místě a čase obvyklé
 • na rozdíl od jiných forem prodeje mají potencionální zájemci možnost upravit své nabídky ještě v průběhu soutěže
 • aukční software e-aukcedrivi.cz odvádí práci velmi zkušeného a zdatného „obchodníka, vyjednávače“ s minimálními náklady
 • absolutní anonimita a významné zkrácení času potřebného na realizaci prodeje o více než 50 %
 • v závislosti na prodávané komoditě je dosaženo díky přirozené soutěživosti kupujících a existenci konkurenčního prostředí zvýšení cen v rozmezí 5 – 20 %.
 • významná úspora času, režijních a mzdových prostředků vynakládaných na realizaci obchodních vztahů klasickým způsobem. Zkušenosti ukazují, že tato úspora se pohybuje v rozsahu více než 50%
 • aukce je výhodná především v případech, kdy prodávající nedokáže přesně určit cenu v čase a místě obvyklou. V aukci s dostatečným počtem zájemců je prodávající schopen realizovat prodej za přiměřenou cenu, zatímco při přímém jednání s jedním nebo i více zájemci by pravděpodobně prodal příliš lacino
 • prodejem části dříví přes elektronickou aukci si vlastník lesa zajistí zpětnou vazbu kontroly dosahovaných prodejních cen realizovaných formou přímého prodeje. Minimální objem prodeje přes aukce by měl být v rozsahu 10-20% z obchodovaného objemu.
Na čem záleží úspěch aukce
 • na zájmu a počtu oslovených firem se aukce účastnit a soutěžit
 • na dostatečném objemu či atraktivitě předmětu aukce
 • je třeba soutěžit objemy o které odběratelům vyplatí se poprat
 • na reálnosti dodavatelských obchodních podmínek
 • na vhodném nastavení vyvolávací ceny
 • na existenci konkurenčního prostředí v prodávané komoditě a regionu
 • na přepravních vzdálenostech k odběrateli, které nohou být v regionu konkurenční výhodou
 • na serióznosti a důvěryhodnosti Vyhlašovatele

Organizace účasti na elektronických aukcí dříví

ANGLICKÁ AUKCE: Způsob prodeje dříví přez softwarovou internetovou aplikaci, kde "Vyhlašovatel" nabízí konkrétní zboží za předem stanovených podmínek, kdy konečná kupní cena je tvořena příhozy jednotlivých "Zájemců".
Organizátor aukcí: Bohemia Brethren, s.r.o., Mlýnská 500. 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, DIČ: CZ26371979, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 18667.
Uživatel: Fyzická nebo právnická osoba, která registrací do aplikace projevila souhlas s "Obchodními podmínkami a pravidly elektronické aukce dříví" a uzavřela "Smlouvu o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukcích dříví".
Vyhlašovatel aukcí: Registrovaný uživatel, který zahájil novou aukci formou vložení nabídky na prodej.
Zájemce: Registrovaný uživatel, který podal v aukci nabídku.
Zadání aukce: Konkrétní specifikace nabídky dříví pro jednotlivou aukci, vyhotovená Vyhlašovatelem.

elektronická aukceAukce probíhá formou tzv. Anglické dražby

To je otevřená aukce se zvyšující se cenou. Účastníci dávají otevřené nabídky jeden proti druhému, přičemž každá následující nabídka je vyšší než ta předchozí.V průběhu aukce je Uživatelům známa aktuální nejvyšší anonymně podaná nabídková cena, včetně anonymní historie podaných nabídek. Předmět aukce je nabízen formou zadání parametrů aukce přímo v systému, přičemž je mu vždy znám druh, kvalita a množství nabízeného surového dříví. Uživateli se pro přehled zobrazuje také jeho vlastní poslední podaná nabídka a pořadí nabídky. Úživatel může podat libovolné množství nabídek, přičemž platná je vždy nabídka poslední. Podané nabídky musí být vždy vyšší, než je poslední nejvyšší podaná nabídka. Podané nabídky jsou po celou dobu aukce závazné, uživateli tedy není umožněno podat nabídku v hodnotě 0,- Kč a odstoupit od aukce.

elektronická aukcePředmětem elektronických aukcí na portále aukcedrivi.cz jsou:

1. Aukce sortimentů surového dříví vyrobeného na odvozním místě, popř. expedičním skladě
2. Aukce těženích zbytků (klest, těžební odpad, nehroubí)
3. Aukce řeziva (stavební a truhlářské).
4. Aukce dezintegrovaného dříví a výrobků ze dřeva (štěpka, piliny, hobliny, kůra, pelety, brikety, palety apod.)

Základní pravidla aukce

Základní pravidla aukce

 • Aukce jsou vypisovány průběžně na základě potřeby Vyhlašovatele.
 • Dobu trvání aukce si volí Vyhlašovatel v rozmezí 1 až 20 dní.
 • Veškeré údaje vypisovaných aukcí musí být v českém jazyce a české měně.
 • Každému přihlášenému Uživateli jsou v jeho uživatelském účtu zobrazovány všechny aktuálně vypsané aukce, aukce do kterých podal nabídku, aukce které vyhlásil, zprávy Organizátora, uživatelské údaje které zadal při registraci.
 • Zájemci mají možnost si dříví před podáváním nabídek prohlédnout. Termín prohlídky je uveden v detailu aukce v internetové aplikaci.
 • Po ukončení aukce je vítěz a vyhlašovatel aukce informován Organizátorem prostřednictvím e-mailu. Ostatní zájemci v aukci si mohou informaci o vítězné nabídce a pořadí své nabídky vyhledat v prostředí internetové aplikace, v listu "Moje nabídky". Informace o vítězi je zobrazen pouze vyhlašovateli aukce.
 • Konkrétní technické, obchodní a platební podmínky aukce jsou uvedeny v Zadání aukce, které je všem registrovaným Uživatelům přístupné po přihlášení do systému internetové aplikace.
 • Předmětem aukce pro prodej je vždy cena za měrnou jednotku. Výše MJ jsou uvedeny v zadání aukce.
 • Vyvolávací a nabídkovou cenu lze zadávat pouze v celých jednotkách CZK bez DPH za měrnou jednotku.
 • V případě užití cenové masky pro prodej souboru dříví v různé kvalitě a tloušťkovém stupni je draženou položkou vždy cena dříví při použití koeficientu 1. Cena dříví ostatních kvalit/tl. stupňů je určena na základě použitého koeficientu v cenové masce.
 • Nabídkovou cenu lze zadat pouze vyšší, než je vyvolávací cena, která je uvedena ve specifikaci nabídky v zadání aukce.
 • Nabídkovou cenu lze zadat pouze vyšší, než je aktuálně nejvyšší podaná nabídka
 • V aukcích jsou stanoveny možné příhozy, které jsou Uživatelům v aplikaci zobrazovány před podáním nabídky
 • Uživatelé mohou v průběhu aukce svou nabídku měnit ( a to pouze navyšovat podáním další nabídky).
 • Zájemci není umožněno stornovat svoji již podanou nabídku a odstoupit tak od aukce. Podané nabídky jsou vždy závazné.
 • Uživatelům jsou v průběhu aukce zobrazovány informace o jejich aktuální nabídkce, pořadí nabídky, vyvolávací ceně, nejvyšší anonymně podané nabídce a anonymní historii všech podaných nabídek.
 • Za konečnou nabídku je považována nabídka uložená v systému v okamžiku ukončení aukce, tj. nabídka, kterou Zájemce podal jako poslední.
 • Systém umožňuje Vyhlašovateli aukce nabízet alternativně zboží ke koupi také prostřednictvím aukční nabídky s volbou Kup Teď. Nabídka s volbou Kup teď je veřejným návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu. Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první prodávajícímu potvrdí prostřednictvím systému, že návrh přijímá.
 • Vyhlašovateli není umožněno stornovat svoji vypsanou aukci.
 • U každé běžící aukce je v aplikaci zavedena tzv. ochranná lhůta, nastavená Organizátorem na jednu minutu. V případě nabídky podané v poslední minutě aukce, aukce se automaticky prodlužuje o 3 minuty a to i opakovaně. V momentě, kdy po dobu jednoho intervalu ochranné lhůty nebude podána žádná nabídka, bude aukce řádně ukončena. Ochranná lhůta slouží k možnosti reagování Zájemců na nabídku podanou těsně před uplynutím plánovaného termínu ukončení aukce.
 • Po uplynutí termínu podání nabídek dojde k automatickému vyhodnocení aukce a ke stanovení pořadí od nejvyšší nabídnuté ceny sestupně.
 • Vítězem aukce se stává Zájemce, jehož nabídka je po ukončení aukce první v pořadí tzn. podá nejvyšší nabídku, nebo přijme návrh ceny v režimu kUP TEĎ.
 • V případě rovnosti cen více Zájemců se vítěznou nabídkou stává nabídka podaná dříve. Rozhodující je čas serveru, který je zobrazován v softwarové aplikaci.
 • Vítěz aukce se zavazuje uzavřít s Vyhlašovatelem Kupní smlouvu dle výsledku aukce. Tato Kupní smlouva mu bude zaslána Vyhlašovatelem aukce e-mailem.
 • Vítěz aukce odešle (předá) obě vyhotovení jím podepsané Kupní smlouvy nejpozději do dvou pracovních dnů (ode dne obdržení vyplněné Kupní smlouvy od Vyhlašovatele) Vyhlašovateli
 • Pokud vítěz aukce nedodrží termín odeslání jím podepsané Kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má Vyhlašovatel právo jednat s dalším Účastníkem v pořadí nebo aukci zrušit.
 • Průběh vlastní aukce včetně telefonické podpory (Hotline) je zajišťován ze strany Organizátora.

Smluvní podmínky pro účast na elektronických aukcích dříví najdete na stránce Dokumenty ke stažení

Děkujeme za Váš zájem obchododvat na našem serveru aukcedrivi.cz

Bližší informace:
Milan Bečvář
GSM. +420 602 267 734
email: info@aukcedrivi.cz; nebo info@bobre.cz